viernes, 18 de diciembre de 2015

A BASA D'A MORA


-A Iguazel e Sescún ta que nunca no xubliden a suya nineza-

         Yeran biespras de San Chuan cuan, un lolo de casa Cardelino, dizió a ra suya nieta Treseta de un ibón que, allá en o cobalto de Aragón le dizen a Basa de a Mora.
 
        “Diz una leyenda chistabina -le deziba- que a chen buena de corazón que en a nuei de San Chuan labe a suya cara con as auguas de l’ibón, podrá beyer á l’amanixer á una prinzesa mora fer una danza machica que embelesa”.                      

         Ixa nuei, Treseta se acostó pensando en a siñora encantada que se aparixe en a Basa de a Mora e, á pocas de acostar-se, sintió á canto suyo una boz que deziba o suyo nombre.
 

         -Tresa…, Treseta despierta…, Tresa… 
Yera Menuto, o follet que feba beila de os suyos suenios.

         -Desincusa que te despierte -dizió ro follet-. Soi camino de a Basa ra Mora e igual te poderba aganar benir con yo.

         -¡Prou que si! -contestó Treseta goyosa pensando poder beyer á ra prinzesa mora que le dizió ro suyo yayo-. Pero…, o que Tresa no se podeba prexinar yera de as sorpresas que en ixa nuei de San Chuan le yeran aguardando.

         A primer sorpresa no tardó guaire á fer-se. En chiflar Menuto, un onso asabelo de gran que le deziban Camilo, aparixió de sopetón fendo-le a Tresa un buen susto.

 

        -No te asustes por Camilo -dizió ro follet-, amonta-te como foi yo e agarrate fuerte.      

         Allora Camilo se metió a correr por entre bosques e camins que solo que él conoxeba arribando, allá en a meyanuei, en “a Basa d’a Mora”.

         Alabez un atra sorpresa se lebó Treseta cuan, en una planera á canto de a basa, sintió una colla de gaiters que arredol de una foguera feban sonar as suyas gaitas.

         -Son os mios amigos: o chigán Basajarau, o nanet Saputo e a Laina de o Bosque -dizió Menuto-; imos á chuntanos con ers.  
 

         Allora toz de conchunta pasón una goyosa beila Sanchuanera pero… Ta San Chuán, as nueis son as más cortas de l’año e, como no eba de tardar guaire en fer-se de diyas, 
Treseta se amanó de camín enta ra basa. 
         A punto diya, igual como le sintió dezir á o suyo yayo, Tresa labó a suya cara con as auguas de l’ibón e, chunto con Camilo e Menuto, esperó que salise o  sol.

         Tot yera calmo pero… Cuan as primeras rayadas de o sol dión en a basa, as suyas auguas prenzipión á remober-sen fendo-se en o meyo de l’ibón un gorgollo asabelo de gran.

         Poquet á poquet, o gorgollo pasó á estar una siñora asabelo de pincha que se metió á fer una polida danza deslizando-se sobre as auguas de l’ibón. Bellas cullebras de muitas colors: berdas, amariellas , royas… se enreligaban por o suyo cuerpo e seguiban o  ritmo de o suyo baile machico.  
 
        “Diz os biellos -le dizió Menuto- que ye una prinzesa mora que se tresbatió por istos mons cuan fuyiba de as muitas guerras que, allá en a Edá Meya, asolaban istas tierras”. En acabar o suyo baile, un atro gorgollo tornó á fer-se de nuebas embolicando á ra prinzesa mora que, poquet á poquet, desaparixió ficando-se en as profundas auguas de l’ibón.

         L’onso Camilo tornó a portiar de camín á Tresa enta casa suya e, ya en o suyo leito, contino soniando con a siñora encantada de a “Basa de a Mora”.

 

       
 
E cuentico contau por a finestra se nos ha escapau.

sábado, 22 de agosto de 2015

O LUPO Y O RAPOSO


─De una falordieta sentita á un lolo de Sobrepuerto─Diz os biellos que…, en una nuei de luna plena se chuntón, allá en Sobrepuerto, un lupo e un raposo.

Fendo chuntos un trozo de camín, arribón en una basa an se beyeba a luna dentro de ella, e o raposo, de o más chuzón, ba e le dize á o lupo:

─¡Mira-té que queso! Imos á zampar-nos tota l’augua e dimpués mos mincharemos o queso.E o lupo, de o más melampo, prenzipió á beber e á beber augua entre que o raposo feba como que bebeba. Allora plegó un inte en que o lupo, de tanto beber augua, se rinchó muito muito e dize:

─Oye ya no’n puedo más.

Alabez o raposo, aguantando-se a risa le dizió:

─Espera que te meto un torrullo en o culo e asinas no te se’n saldrá l’augua.

Con que á la fin, cuan l’augua prenzipiaba á rematar-se, o queso que desaparezió. Allora ba o raposo e dize:

─Beyes, ya sapeba yo ya, o queso que beyebanos yera a luna que se espiellaba dentro a basa.Con que dimpués, se’n baxan enta Barbenuta, por o camín de a Retona; plegan en a era Ferrero, que eban estendillato a pallata ta trillar-la, e cuan ba á brincar o lupo a paré ba e se le suelta o torrullo, echa á salir augua e se les prenzipia á lebar tota ra pallata de a era allá por l’abentador ta o fenar.Alabez o raposo marcha corriendo ta casa Ferrero e les dize:

─¡Os de casa Ferrero, ni palla en o pallar ni grano en o granero!

Con que se asoma un zagal por a finestra e dize:

─¡Ala! Lolo que se’n ba ra pallata por l’abentador.Con que la uno se pilla o foricón de masar, la otro l’esgarrabarzas, e un atro se coge a forca i fierro e toz de conchunta marchón á encorrer á o lupo… ¡Le clabón una somanta!Entre tantos, o raposo aprobeitó ta ficar-se en a cozina. Teneban una tortiella de trunfas ta sopar e se les ne minchó tota. Fueras de un trozé que se metió en a fren.Dimpués de sopar asabelo de bien, se’n fue por denzima de Barbenuta dica Fondanellas, e allí se metió a esperar á o lupo que, meyo estricallato, beniba por o campo de Gaitero. Allora o raposo, de o más somardón, le dize:

─¿Qué te ha pasato mozé?

─Cosa chiquet, cosa; que me han clabato una panadera que me han desgosato.

─¿De ixo te quexas? ─Le dizió o raposo sacando-se a boina─. ¡Mira-te! ¡Mira-te á yo que me han sacato os sesos!

E falordieta que se ha contau por a finestra se ha escapau.

sábado, 10 de enero de 2015

OS GÜELLOS BERDES


─Feita de una leyenda allá en a redolada de o Moncayo─


En un lugar de a redolada de o Moncayo, diz os biellos que, allá en tiempos, cuan Aragón yera un reino… Un choben caballero salió de cazata con o suyo fiel escudero.

A pocas de prenzipiar a marcha, os cans, que marchaban debán, se metión a seguir con muita delera bel bayo que trobón.  Yera o bayo de un grán pardo que clamó l’atenzión de o choben caballero por a suya cornamenta.
A escape se metió a encorrer-lo con a fin de apercazar-lo: “Corre Luzero, imos á engalzar-lo” le dizió á o suyo caballo.Una sayeta lanzada con o suyo arco logró ferir á o pardo que, de un solo brinco, eslampó de os suyos perseguidors amagando-se en o preto de o bosque.
─¡Alto!... ¡Alto mi señor, aturar a marcha!  ─chiló allora o fiel escudero─. Señor no podemos continar por ixe camín ─mormostió entre diens─, ye imposible pasar de iste punto.

─¿Cual ye a razón por a que no podemos continar? ─preguntó ro choben caballero─, o pardo ye feriu, as suyas garretas le fan reblar e os suyos brincos cada begata son más febles. 
Porque ixe camín ─continó fablando ro fiel escudero─ leba enta o biello puén de piedra, feito sobre o rio an se diz que bibe o esprito de o diaple. Diz os biellos que as chens que se atreben á enfoscar as suyas auguas bosan cara a suya balentor. Ya o pardo será á salbo, lexos de o rio. ¿Cómo ferez bos ta pasar por o biello puén sin que o esprito de o diaple pare cuenta de a buestra presenzia? Os cazataires de o Moncayo tenemos un dito: Pieza que se acubilla en ixe bosque, pieza trafegata.
Pero… O choben caballero no fazió caso de o suyo fiel escudero, e marchó solo en busca de o gran pardo tresbatindo-se por entre carrascas e pins.
        Dimpués de muito buscar e dando por perdito ro pardo, arribó en o biello puén an o rio fa una badina. Embelesau por a tranquilidá que se sentiba, o choben caballero, se posó un raté baxo un grandizo pín que bi eba a canto de o puén.

          O soniu que feba l’augua de o rio, chunto con o piular de os muxonez, fazió que o choben caballero clucase por un inte os güellos dixando-se lebar por os suyos prexins, cuan…
A presenzia de una misteriosa muller en a marguin de o rio trestucó a suya tranquilidá. A misteriosa muller yera de una polideza singular tan grán que, o choben caballero, á escape se enamoró de ella. A suya piel yera tan blanca como a nieu e os suyos cabellos parixeban estar de oro cayendo sobre os suyos güembros; pero… o que más sorprendió á o choben caballero estión os suyos güellos berdes, berdes como esmeraldas que no pobeba dixar de mirar-se-los.
─¿Quí yes tú? ¿Cuál ye o tuyo nombre? ¿An ye a casa tuya? ─preguntó ro choben caballero sin rezibir denguna respuesta.
          ─¡No me dizes cosa! ─le dizió─. ¡Fáblame! Quiero saper si yes una muller o, por contras, yes un diaple como me dizió ro mio fiel escudero.
          O choben caballero dandaleó un inte; yera trestucau por a suya polideza e no feba que mirar-se os suyos güellos berdes. Allora, a misteriosa dama le dizió con una boz dulza e melodiosa:
          ─Mi choben caballero, no soi una muller como as que son en a tierra. A casa mia ye en o fundo de istas auguas. Yo no castigo á qui gosa enfoscar as auguas de a mia morada; antis le premio con o mio amor, por no fer caso de as chens superstiziosas e temerosas.
         
Entre que ella fablaba asinas, o choben caballero, continaba mirando-se os suyos güellos berdes e, atrayiu por a suya polideza, no paraba cuenta que se’n iba amanando más e más enta o canto de o rio. Alabez a misteriosa dama de os güellos berdes le dizió:
          ─¿Beyes o fundo de iste rio? ¿Beyes ixas plantas que sobaten as suyas fuellas berdas en a suya fondura?..., ellas nos daran un leito an poder chitar-nos… Yo te daré a felizidá que dengún no te podrá dar, biene… biene con yo…
          Esturdezito, o choben caballero, escuitaba como a muller de os güellos berdes le clamaba ta que la acompañase enta o fundo de o rio; allora dió un paso enta ella…, e un atro…, e notó como os brazos de a misteriosa dama se embolicaban arredol de o suyo cuello, e dando-le un beso, sintió una fridor que le fazió dudar, perdió pie e cayó en o rio.
          Alabez as auguas se agitón brincando en muitas chislas de lúz que se zerrón sobre o suyo cuerpo, e as ondas que se fazión en o suyo redol prenzipión a enamplar-sen dica dixaparizer en as suyas marguins.

En ixe inte, o fiel escudero que tornaba de fer os suyos quefers, se adentró con muita medrana en o bosque e, arribando en o biello puén, trobó á o suyo señor dormido baxo ro grán pín.

 ─¡Señor!... ¡Mi señor, despierte!... -chilaba o fiel escudero.
─Tot a estau un sueño ─se dizió ro choben caballero en despertar.


Allora prenzipión o camín de tornada sin parar cuenta en unos güellos berdes que, entutaus en a foscor de o bosque, acucutaban cusirando a suya marcha.


E cuentico contau por a finestra se ha escapau.