miércoles, 24 de julio de 2013

A CABAÑERA           Eba un biello pastor de casa Cardonera que... estando en puertos paxentando as suyas güellas, se metió á remerar os suyos primers diyas de pastor cuán, estando afirmau de repatán, marchó por  primer bez á tierra plana con a cabaña transuante:

           Yera de Sanmigalada -recosiraba o biello pastor- e arribar enta ribera nos costó, á lo menos, una semanada. Estió un lunes bien de matinada cuán salimos de o lugar, enfilando a cabañera con as primeras rayadas de o sol. O mairal, chunto con o cán mastín, caminaba debán menando a cabaña e dezaga marchaba yo con o burro cabaner.

            ¡Qué goyo daba beyer marchar a cabaña! Chotos e bucos, con ixos trucos tan grans, feban de guias; les seguiban bellas crabas e una larga catafila de güellas, cada una con a suya esquilla; de entre as obellas destacaban os mardanos e os carners, fendo sonar os suyos cuartizos carnalers. Pero..., á yo o que mas goyo me feba, yera ir descubrindo, con l’aduya de o mairal, os secretos que a cabañera teneba.
 
           A primer nuei, remero que la pasemos en a espelunga que bi ha amán de o biello dolmen; astí fazié o mio primer gran descubrimiento: As paretes de a espelunga yeran emplitas de debuxos que me sorprendión asabelo.

 

            -Son un erenzio que nos dixón os nuestros debampasaus mas biellos- Me dizió ro mairal.
                        Alabez se metió pensaroso e, como si estase biacheando en o tiempo, fazió una chicota remeranza de ixas chens.

            "Diz os biellos -me deziba- que os primers abitadors que arribón en istas tierras, debió estar allá en ixos remotos tiempos de a Edá de Piedra; yeran cazataires e replegadors de fruitos que feban uso de armas e ainas muito rudimentarias. Mas entadebán aprendión á cautibar a tierra e prenzipión á domesticar os primers animals; allora se tornón sedentarios, fendo as primers casas que, en chunto, ferían as primers aldeas".
 
            Yo escuitaba con muito ficazio e, dimpués de ixa chicota beila, remero que mirando-me os debuxos, me dormí soniando con ixas chens que, ya en a Edá de Piedra diz que caminaban por istas tierras que dezimos Aragón.

            O segundo diya de cabañera, martes, a punto de diya enzetemos de nuebas o camín. Estando de agüerro, os arbols de fuellas caducas se bestiban de milentas de colors; royos, naranchas, pardos e amariellos destacaban sobre a berdor que feban os arbols de fuellas perens. Me foi alcordanza de beyer un esquirgüelo que, blincando de talla en talla, se miraba refitolero a marcha que fébanos.


            Dimpués de muito caminar, remero que allá en a meyodiada, arribemos en a borda de Margalida, an bi ye a fuén de San Martín. Estió allora cuan fazié o mio segundo descubrimiento: A fuén teneba simbolos que parixeban estar aspas de molín.
          
  -Son religadas -me dizió ro mairal- son simbolos que tienen o suyo orichen allá en a Edá de os Metals.

            Allora, igual como eba feito a nuei de antis, o mairal tornó a meter-se pensaroso e, mirando-se as religadas, continó fendo remeranza de ixos tiempos de antismás.

            "Durante a Edá de os Metals -me deziba- arribón en istas tierras pueblos de cultura zelta e ibera que dixón entre nusatros costumbres e tradizions que encara se remeran. Estando buenos conoxedors de o fierro, os Zeltas e os Iberos, estendillón a suya cultura, aportando como feito alazetal a suya conoxedura de a escritura. Diz que tanto á zeltas como á iberos debemos parte de as nuestras señas de identidá".        

Como en Sanmigalada os diyas prenzipian a estar mas curtos, deseguida continemos o camín ta aprobeitar o mas posible a luz solar. Remero que bien de tardes, cuan o sol prenzipiaba á poner-se, arribemos en a pardina de casa Antón, an pasemos a segunda nuei e yo podié continar soniando con os nuestros debampasaus.


En o terzer diya de cabañera, miercoles, remero que o camín seguiba o curso de un río; os chopos, que poqué á poqué tresbatiban as suyas fuellas, parixeban estar altizos chigans cusirando as suyas marguins. Entre as claras auguas de o río, me foi alcordanza de beyer una loira chugetona engalzando bellas truitas que, xorrontatas, prebaban de eslampar de a suya perseguidora.

            Dimpués de muito caminar á canto de o río, fazié un atro descubrimiento: un biello puén feito de piedras por an pasemos a l’atra marguin.

            -Iste biello puén -me dizió ro mairal- tiene muitismas añadas, diz que se fazié en tiempos de os Romanos...

           "Entre que duró a dominazión romana  -me deziba- se fazión muitas calzadas e camíns que comunicaban istas tierras con a resta de o Imperio, toz os camíns conduzen a Roma se deziba antismás. Estando buenos incheniers e buenos constructors, os romanos, fazión muitas obras publicas: puens, acueductos, termas, anfiteatros..., son obras que encara se conserban e se pueden beyer.

            Diz que durante a dominazión romana arribón os primers chodigos en istas tierras e, mas entadeban, se fazión as primers comunidaz de cristianos.

            Cuan se produzió a caida de o Imperio Romano benión os Bisigodos, pero istas chens no alterón güaire os usos e costumbres que se teneban con os romanos".

            En ixe inte remero que o mairal, mirando-se enta o norte, siñaló unas boiras negrizas que marcaban tronada.

            -Ixas boiras no me fan mica goyo -me dizió.

            Alabez alixeremos o paso ta plegar antis con antis en o mesón de casa Marzelo, an pasemos a terzer nuei e yo, escuitando pleber, me dormí soniando estar pastor en tiempos de os Romanos. 


O cuaterno diya de cabañera, chuebes, o diya salió bueno. Me foi alcordanza de beyer a dos bucos que se concarón. Como si estasen en un duelo se retaban mirando-sen fito fito cuan, o que parixeba estar mas zereño, se pingó sobre as dos patas zageras e, tomando impulso, cayó sobre o suyo contrincante entrechocando as suyas tozas; pero..., ascape acudió o cán mastín que, como si estase un gran cheneral, con dos fuertes escañutius metió orden deseparando-sen os bucos de camín.

            Dingo londango marchabanos enta tierra plana cuan, dixando dezaga as nuestras quiestas montañas, fazié un atro descubrimiento: á canto de o camín bi eba una ermita que o mairal me dizié estió feita por os mozárabes.

            "Dimpués de os bisigodos -me deziba o mairal-  benión os Arabes, e istas tierras que dezimos Aragón pasón a formar parte de Al-Andalus, que yera o nombre que teneba a península Iberica entre os musulmans.

            O Islam no se imponié por a fuerza, e tanto chodigos como cristianos teneban a posibilidá de combertir-sen o continar con as suyas creyenzias. A os cristianos que permanezión baxo dominio musulmán se les deziba mozárabes; por contras as chens que no yeran de acuerdo con o nuebo poder establido, marchón á acubillar-sen en os Pirineos". 

            Charrín charrán e sin parar cuenta arribemos, cuan ya prenzipiaba á escurezer, en a pardina de Tomás, an pasemos a cuaterna nuei e yo, igual como eba feito as nueis de antis, continé soniando con os nuestros debampasaus.


            O zinqueno diya, biernes, me foi alcordanza de beyer una parella de chabalins que, con os suyos rayons, esforigaban en tierra buscando bel minchar pero, sorprenditos por a escandalera que febanos, marchón de Camín ta acubillar-sen entre as carrascas que bi eba arredol nuestro.

            Allora paré cuenta en un castiello que, en o alto de un tozal, parixeba estar fendo guardia cusirando a suya redolada.

            -Ixe castiello -me dizió ro mairal- se fazié allá en a Edá Meya cuán se produzió a naxedura de Aragón.

            "Diz os biellos -me deciba- que l'orichen de Aragón debió estar en a redolada de os ríos Aragón e Aragón Subordán. Estando en primeras un territorio chicorrón, pasó de estar condau á reino independién e, más  entadebán en chunto con o Condado de Barcelona, naxié a Corona de Aragón. En aquels tiempos, a Corona Aragonesa yera considerata una potenzia continental, estendillando os suyos dominios por o mar Mediterraneo. Allora se deziba que toz os pexes que esnabesaban o mar Mediterraneo, lebaban debuxatas en a suya lomera as colors de o siñal aragonés".

            Remero que ixe diya lo pasé prexinando estar un caballero meyebal portiando o siñal aragonés por istas tierras nuestras.

 
 
En o seiseno diya de cabañera, sabado, o diya salió con un poqué de gallinazo pero, en salir o sol, ascape lebantó.

            Diz que Aragón ye una tierra de contrastes. Con un orache diferén, seguntes se siga en a montaña o en a ribera, Aragón tiene una naturaleza prou rica e bariata.            Fendo cabañera -se deziba o biello pastor- remero como, según nos n´ibanos amanando enta ribera, o paisache se feba diferén. Ya no se beyeban faus ni caxicos, ni tampoco no buxos ni cardoneras como se beyen en a montaña; por contras se beyeban urmos, carrascas, sabinas, oliberas, almendreras... China chana febanos camín e, ya de tardes, pasemos por un lugar an fazié un atro descubrimiento: a torre de a ilesia cuya decorazión me clamó muito l´atenzión.

            -Ixa torre la fazión os mudéxares -me dizió ro mairal.

            "Durante a Edá Meya -me deziba-, entre os abitadors aragoneses bi eba chens de diferens culturas e relichions. Ya siga baxo dominio musulmán en primeras o cristiano dimpués, tanto cristianos, musulmans e chodigos abitaban istas tierras respetando-sen os unos á os atros. Si a os cristianos que permanezión baxo dominio musulmán se les dizió mozarabes, á os musulmans que permanezión baxo dominio cristiano se les dizió mudéxares".

            ¡Qué rico erenzio nos dixón istas chens! -me deziba o mairal- entre que yo, prexinaba estar en ixos tiempos cuan, cristianos,  musulmans e chodigos, compartiban istas tierras que dezimos Aragón.

 

A l´otro´l diya, domingo, entre que caminabanos, o mairal continó remerando as diferens etapas que pasó Aragón desde que, en zaguerias de a Edá Meya, a monarquia aragonesa quedó sin un ereur que continase a suya dinastia.

            "En o compromiso de Caspe -me deziba-, allá en primerias de o siglo XV, se acordó que una nueba dinastia reinase en a Corona Aragonesa. De entre os reyes de ixa dinastía, o más conoxito ha estau Fernando II de Aragón que casó con Isabel I de Castilla. O casorio de Fernando e Isabel diz que estió l´orichen de o que mas entadebán seria un nuebo estado: o Reino de España.

            A partir de os Reyes Católicos, que yera como se conoxeba á Fernando e Isabel, Aragón fué perdiendo, poqué á poqué, protagonismo e  poder politico en a península Iberica. Decretos como os que propizión a marcha de chodigos e moriscos, que tanto perchudicó a Aragón demograficamén; as pasas de peste que durante ixos años recorreban Europa e que diezmón a poblazión aragonesa; decretos como os de Nueba Planta que derogón as nuestras leyes mas orichinals e, más que más, as guerras que asolón as nuestras tierras, son feitos que, de entre os siglos XV á o XX, marcón o desarrollo de Aragón.      

            Pero... En zaguerias de o siglo XX e dimpués de una larguisma dictadura, Aragón, formando parte de una España democrática, tornó a recuperar as suyas instituzions mas representatibas: as Cortes Aragonesas e o Chustizia de Aragón".

            Alafín, en a meya tarde de o domingo, dimpués de siete diyas de cabañera, arribemos en o lugar an ebanos de pasar a ibernada: una paridera que o mairal eba apalabrau un año antis.

Con boira preta o con sol, con plebia o con aire, os diyas fueron pasando e, allá en o mes de Mayo, tornemos a fer de bueltas o camín de a cabañera.

            O camín de tornada me se fazié mas rapido. A primabera eba feito salir de nuebas as fuellas de os arbols, e os campos se beyeban florexitos de milentas de flors: ababols, margalidas, flors de malba... Mesmo ros falziños, que igual como os pastors transuantes tamién fan o camín de tornada en primabera, se beyeban esbolastriar de nuebas por os lugars que pasabanos.

            Yo por contras, fendo ro camín de tornada, no feba que pensar en os nuestros debampasatos que, desde ixos remotos tiempos de a Edá de Piedra dica os nuestros diyas, nos han dixato un rico erenzio cultural que cal conoxer e conserbar.