sábado, 22 de agosto de 2015

O LUPO Y O RAPOSO


─De una falordieta sentita á un lolo de Sobrepuerto─Diz os biellos que…, en una nuei de luna plena se chuntón, allá en Sobrepuerto, un lupo e un raposo.

Fendo chuntos un trozo de camín, arribón en una basa an se beyeba a luna dentro de ella, e o raposo, de o más chuzón, ba e le dize á o lupo:

─¡Mira-té que queso! Imos á zampar-nos tota l’augua e dimpués mos mincharemos o queso.E o lupo, de o más melampo, prenzipió á beber e á beber augua entre que o raposo feba como que bebeba. Allora plegó un inte en que o lupo, de tanto beber augua, se rinchó muito muito e dize:

─Oye ya no’n puedo más.

Alabez o raposo, aguantando-se a risa le dizió:

─Espera que te meto un torrullo en o culo e asinas no te se’n saldrá l’augua.

Con que á la fin, cuan l’augua prenzipiaba á rematar-se, o queso que desaparezió. Allora ba o raposo e dize:

─Beyes, ya sapeba yo ya, o queso que beyebanos yera a luna que se espiellaba dentro a basa.Con que dimpués, se’n baxan enta Barbenuta, por o camín de a Retona; plegan en a era Ferrero, que eban estendillato a pallata ta trillar-la, e cuan ba á brincar o lupo a paré ba e se le suelta o torrullo, echa á salir augua e se les prenzipia á lebar tota ra pallata de a era allá por l’abentador ta o fenar.Alabez o raposo marcha corriendo ta casa Ferrero e les dize:

─¡Os de casa Ferrero, ni palla en o pallar ni grano en o granero!

Con que se asoma un zagal por a finestra e dize:

─¡Ala! Lolo que se’n ba ra pallata por l’abentador.Con que la uno se pilla o foricón de masar, la otro l’esgarrabarzas, e un atro se coge a forca i fierro e toz de conchunta marchón á encorrer á o lupo… ¡Le clabón una somanta!Entre tantos, o raposo aprobeitó ta ficar-se en a cozina. Teneban una tortiella de trunfas ta sopar e se les ne minchó tota. Fueras de un trozé que se metió en a fren.Dimpués de sopar asabelo de bien, se’n fue por denzima de Barbenuta dica Fondanellas, e allí se metió a esperar á o lupo que, meyo estricallato, beniba por o campo de Gaitero. Allora o raposo, de o más somardón, le dize:

─¿Qué te ha pasato mozé?

─Cosa chiquet, cosa; que me han clabato una panadera que me han desgosato.

─¿De ixo te quexas? ─Le dizió o raposo sacando-se a boina─. ¡Mira-te! ¡Mira-te á yo que me han sacato os sesos!

E falordieta que se ha contau por a finestra se ha escapau.

No hay comentarios:

Publicar un comentario